วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียก ว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 53 เมตร ภายในพระนอนมีห้องปฏิบัติธรรม ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล

การเดินทาง
จากแยกบางนา ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรีถึงกิโลเมตรที่ 12 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง

 
   
 


 

ประวัติเจ้าอาวาส พระครูพิศาลวุฒิกิจ

นามเดิม จำนง ศรีพัด ฉายา สุเมโธ บิดาชื่อ หมอวาง ศรีพัด มารดาชื่อ นางพลับ ศรีพัด เกิดที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ศึกษาที่โรงเรียนประชาบาล วัดบางพลีใหญ่กลาง จากนั้นศึกษาต่อมัธยมต้นที่ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง หลังจากนั้นได้ลาออกไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพทำนา

บรรพชาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมีพระอรรถโกวิทวุฒิคุณเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อถึงคราวอุปสมบทได้เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมาภรณ์เป็นกัมมวาจาจารย์ ประปลัดพยอม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ เป็นพระภิกษุ
มานานประมาณ ๓๐ ปี ในระหว่างอุปสมบทจนสอบผ่านนักธรรมเอกโดยใช้เวลาเพียง ๓ ปี เท่านั้น ในการสอบนักธรรมเอกนี้จำนวนภิกขุเข้าสอบทั้งหมด ๓๖ องค์ สอบได้เพียง ๔ องค์เท่านั้น ท่านได้ ๑ ใน ๔ เมื่อเรียนจนได้นักธรรมเอกแล้วท่านจึงพยายามศึกษาหาความรู้การเรียนพระปาฎิโมกข์ และทดสอบผ่าน จนได้วุฒิบัตรรับรอง

หลังจากที่พระอาจารย์กลับจากการอบรมพัฒนาทางจิตที่จิตตภาวนาวันได้เริ่มพัฒนาวัดของท่านขนานใหญ่
โดยพัฒนาทั้งทางวัตถุและจิตใจควบคู่กันไปท่านชอบพัฒนาและซ่อมแซมการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีเสมอจนได้ชื่อว่า "พระนักพัฒนา" นอกจากเป็นพระนักพัฒนาแล้ว ท่านยังเป็นพระนักเทศน์ที่มีปฏิภาณโวหารอย่างน่าจับใจยิ่ง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับเชิญไปเทศนาโวหารตามสถานที่ต่าๆ จนกระทั่งชาวบ้านเรียกท่านว่า "ท่านอาจารย์จำนงค์"

๑. ชื่อ พระครูพิศาลวฺุฒิกิจ ฉายา สุเมโธ อายุ ๗๖ ปี วิทยฐานะ น.ธ. เอก วัดบางพลีใหญ่กลาง
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

๒. สถานะเดิม ชื่อ นายจำนง นามสกุล ศรีพัด เกิดวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีฉลู
บิดาชื่อ นายวาง (หมอวาง) ศรีพัด มารดาชื่อ นางพลับ ศรีพัด บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และศึกษาต่อจนสำเร็จ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

๓. บรรพชา เป็นสามเณรวัดบางพลีกลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

๔. อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมาภรณ์ วัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นพระกัมมวาจารย์ พระปลัดพยอม ปิยปุตโต วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเป็นพระอนุสาวนาจารย์วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมตรี สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได่นักธรรมโท สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนคณะสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๔๐๓ สอบได้พระภิกขุปาฎิโมกข์ ณ สนามสอบวัดราฏร์บำรุงจังหวัอชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ ศึกษาวิชายาสมุนไพรโบราณสาขาวิชาเภสัชกรรม (การปรุงยา)สาขา การรักษาโรค สอบได้ทั้ง ๒ สาขา ช่างไฟ ช่างก่อสร้าง ๖ งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีฬหญ่กลาง
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นพระกรรมวาจารย๊
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีฬหญ่กลาง มีการทำวัตรเช้า-เย็นตลอดปี

มีการทำอุโบสถสังฆกรรมทุกกึ่งเดือน มีพระภิษุสวดปาฎิโมกข์ได้ ๒ รูป มีระเบียบการปกครองวัดไปตามวินัย พระราชบัญญัติคณะพระสงฆ์ระเบียบ กฏ
มติ และคำสั่งของมหาเถรสมาคม

๕. ด้านงานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (เเผนกธรรม)
พ.ศ. ๒๕๐๙ เปิดสำนักปฎิบัติกรรมฐานโดยมีเจ้าพระคณสมเด็ดพระพุฒาจารย์(วัดสุทัศน) พระพิมธรรม (อาจ อาสสภเถระ) วัดมหาธาตุฯ พระธรรมธีระราชมหามุนี
(โชดก ปธ.๙) มาร่วมพีธีเปฺิดสำนักปฎิบัติกรรมฐาน แและเป็นผู้ให้การอบรม
พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปฺดการศึกษาพระปรรัติธรรม (แแผนกบาลี) พร้อมทั้งส่งเสริมมอบ ทุนการศึกษา ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้โดยมอบให้ผู้สอบได้ประโยคละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. งานเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๐๙ เข้าอบรมการอบรมพัฒนาการ ทางจิตมูลนิธีอภิธรรมมหาธาตุ
- เป็นพระธรรมทูตประจำอำเภอบางพลี ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธสนาตามหน้าที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอบางพลี และสถานที่อื่นๆ
ที่ติดต่อนิมนต์ ให้ไปบรรยายธรรมจัดรายการบรรยายธรรมทางเครื่องกระจายเสียงของวัดเป็นประจำทุกๆวัน ๑ ชั่งโมงตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.กานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ได้ทำมาเป็นประจำถึงปัจจุบันนี้
พ.ศ. ๒๕๒๐ -ปัจจุบัน จัดโครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อให้เยวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา-อบรม หลักธรรมทางพระพุธทศาสนาได้มีจัดมาเป็นประจำถึงปัจจุบัน
สิ้นงบประมาณปีละ ๓๐.๐๐๐ บาท (สามหมึ่นบาทถ้วน)
พ.ศ. ๒๕๕๐ -จัดทำโรงการอบรมพรนวกะอบรมปฏิบัติธรรมมนเขตตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๐
-จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
-มหาเถรสมาคม มีมติ ให้วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้จัดตั้งนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่ ๘

๗. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิศาลวุฒิกิจ ชั้น ผจร. ชต.
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูพิศาลวุฒิกิจ ชั้น ผจร. ชท.
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ จากพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก

   
 

 

 

Copyright © 2014-2016  All Right Reserved. watbangphliyaiklang.org