วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียก ว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 53 เมตร ภายในพระนอนมีห้องปฏิบัติธรรม ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล

การเดินทาง
จากแยกบางนา ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรีถึงกิโลเมตรที่ 12 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง

 
   
 

วิธีสมาทานและคู่มือวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) ปธ.๙
พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ


ผู้ที่จะสมาทานพระกรรมฐาน พึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถวายสักการะต่อครูอาจารย์ผู้สอนพระกรรมฐาน

2. จุด เทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

3. ถ้าเป็นพระภิกษุ ให้แสดงอาบัติก่อน ถ้าเป็นอุบาสก อุบาสิกา ให้สมาทานศีลก่อน

4. มอบกายถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย “ อิมาหํ ภควา อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ” ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระองค์ขอมอบกาย ถวายชีวิตต่อพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

5. มอบกายถวายตัวต่อครูอาจารย์ผู้สอน “อิมาหํ อาจริย อตฺตภาวํ ตุมฺหากํ ปริจฺจชามิ” ข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อครูอาจารย์ เพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

6. อธิฐานพระกรรมฐาน “นิพฺพานสฺส เม กมฺมฏฺฐานาจริย สจฺฉิกรณตฺถาย กมฺมฏฺฐานํ เทหิ” ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่ง มรรค ผล นิพพาน ต่อไป
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
นำโดยพระครูวฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

7. แผ่เมตตา “อหํ สุขิโต โหมิ, นิทฺทุกฺโข โหมิ, อเวโร โหมิ, อพฺยาปชฺโฌ โหมิ, อนีโฆ โหมิ, สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ.” ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความลำบาก ไม่มีความเดือดร้อน ไม่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด
“สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ, นิทฺทุกฺขา โหนฺตุ, อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ” ขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน จงมีความสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่มีความลำบาก ไม่มีความเดือนร้อน ไม่มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ขอให้มีความสุข รักษาตนอยู่เถิด

8. เจริญมรณานุสสติ “อทฺธุวํ เม ชีวิตํ, ธุวํ มรณํ, อวสฺสํ มยา มรตพฺพํ, มรณปริโยสานํ เม ชีวิตํ, ชีวิตเมว อนิยตํ, มรณํ นิยตํ” ชีวิตของเราเป็นของไม่ยังยืน ความตายเป็นของยั่งยืน เราจะต้องตายแน่ เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด ชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ความตายเป็นของแน่นอนแท้ เป็นโชคอันดีที่เราได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ โอกาสบัดนี้ ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา

9. ตั้งสัจจอธิษฐาน และปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัย ต่อครูอาจารย์
“เยเนว ยนฺติ นิพฺพานํ พุทฺธา เตสญฺจ สาวกา
เอกายเนน มคฺเคน สติปฏฺฐานสญฺญินาฯ”
พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปแล้วสู่พระนิพพาน ด้วยหนทางสายนี้อันเป็นทางสายเอก ซึ่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายรู้ทั่วถึงกันแล้วว่า ได้แก่ สติปัฏฐาน 4
ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยต่อครูอาจารย์ว่า “นับแต่นี้ต่อไป ข้าพเจ้าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆ เท่าที่ตนสามารถ เท่าที่ตนมีโอกาสจะประพฤติปฏิบัติได้ เพื่อเจริญรอยตามพระองค์ท่านและเหล่าพระอริยาสาวกทั้งหลาย”
“อิมาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติยา รตนตฺตยํ ปูเชมิ” ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ด้วยสัจจะวาจาที่ข้าพเจ้าได้กล่าวอ้างมาแล้วนี้ ขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จผลสมความมุ่งมาตรปรารถนา ในเวลาอันไม่ช้านี้ด้วยเทอญ

10. สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

11. ถ้าอยู่ป่า อยู่ถ้ำ ให้สวด
- กรณียเมตตสูตร (กรณียมตฺถฯ)
- ขันธปริตร (วิรูปกฺเขฯ)
- อาฏานาฏิยสูตร (วิปสฺสิสฺส นมตฺถุ)
 

 

 

Copyright © 2014-2016  All Right Reserved. watbangphliyaiklang.org